23mar2022

Rydding av strender og kystlinje, 2022

Det er ennå så tidlig i sesongen, at vi ikke har fått svar på hvilket omfang vi har mulighet til å tilby i år. Svaret kommer i april, men ettersom vi allerede har fått henvendelser legger vi ut litt informasjon.

På forhånd, tusen takk for at du bidrar til å holde vår kyst og natur fri for avfall og forsøpling! Sammen holder vi Lofoten ren! 

Før du begynner:

1) Gi oss beskjed på forhånd hvor du ønsker å rydde eller spør oss om tips hvor du kan rydde. Sjekk også med hos hvilke områder som dekkes av proffrydding. Nå kan du også sjekke kartet på Rydde (www.ryddenorge.no)

2) Vi informerer deg om hvorfor og hvordan avfallet som ryddes skal registreres på ryddeskjema. Registrer gjerne ryddeaksjonen på Rydde (forutsatt at vi nå får tak i tallene) Våre skjema har noen artikler som ikke står på det nasjonale skjema, men vi fører all ryddeinformasjon inn i Rydde etterpå.

3) Hvis du trenger transport av avfallet må vi vite dette, da det er noen krav til hvordan det skal pakkes og plasseres. Vi henter når avfallet står langs kjørbar vei. Hvis det ryddes i et område uten vei, og det er behov for uttransport sjøveien – må det bekreftes fra oss først, at vi kan hente. Alternativet er å melde inn området som forsøplet.

4) Vi deler ut sekker til ryddingen hvis dere har behov. Benyttes egne sekker, så husk at de må være gjennomsiktige/transparente.

Etter gjennomført rydding:

1) Utfylt ryddeskjema (2-sidig) leveres Clean Up Lofoten/LAS på miljøstasjonen hvis du leverer avfallet selv. Ved å fylle ut ryddeskjema korrekt får man levere det herreløste marine avfallet som er ryddet gratis.

2) Hvis du får bistand til transport leverer du skjemaet til prosjektleder. Send et bilde på mail; dette må du gjøre før vi bestiller henting for deg.

NB! Vær oppmerksom på at frivillige ikke bør begynne ryddearbeid i forurenset område, og i områder med farlig avfall. Her må profesjonelle på banen, ved at man varsler miljøansvarlig i de respektive kommuner. Ikke begynn å rydde i områder som du tror forsøplingen tilhører noen (f.eks. villedumpet avfall).

For mer info eller spørsmål ta kontakt på mail eller på tlf: 90 76 36 59

Eierløst avfall vs kjent avfallseier
Å rydde marint avfall er et tilbud som gjelder herreløst marint avfall. Hvis man finner villfyllinger, steder for bålbrenning av avfall eller annet dumpet avfall så skal miljøavdelingen i den respektive kommune varsles. Da er det en forurensningssak, og regnes ikke som marint avfall som kommer sjøveien.  Vi har gjort et unntak når det gjelder grunneiere som eier kystlinje når det gjelder marint avfall, men tilbudet gjelder ikke avfall som oppstår som følge av egen aktivitet.

Næring vs frivillighet
Midlene som vi kan søke på gjelder gjelder frivillighet, og næringsaktører som utfører ryddearbeid vil i hovedsak ikke inngå her. Med næringsaktør menes som hovedregel aktører som krever honorar for jobben som utføres.

For aktører som mottar midler fra miljødirektoratet, vil det variere hva det er søkt om. Er det store mengder det er snakk om, er det viktig at dette avklares på forhånd. Uansett oppfordrer vi til å bruke rapporteringsskjema til Clean Up Lofoten (Hold Norge Rent).

Strandrydding vs fugle- og dyreliv
Strandrydding innebærer nær kontakt med naturen, og er dermed et ansvar om å være bevisst de områdene en ferdes i i forhold til fugle- og dyreliv. En stor andel av ryddeaksjonene foregår på våren, samtidig som mange fuglearter hekker. Hekketiden er veldig tidsspesifikk, og ved forstyrrelser i dette tidsvinduet vil overlevelsesraten til fugleungene synke. Dette er det ingen som ønsker, og vi oppfordrer alle til å utvise stor varsomhet overfor dyre – og fugleliv i de områdene man ferdes, og til å trekke seg tilbake dersom det viser seg å være hekkende fugl i områdene man rydder. Da er det bedre å rydde på et senere tidspunkt når hekketiden er over!

Det samme gjelder for mange dyrearter som reproduserer på våren, og vi oppfordrer alle til å ferdes varsomt!

Rydding under vann
Når det gjelder rydding under vann så er sjø-/havbunn fram til marbakken eller til 5 meters dyp også definert som strandsone. Vannmiljø  med mye forurensning og farlig avfall anbefales utført av fagfolk. Dermed går de vanligvis inn under ett større prosjekt. I utgangspunktet skal man ha et hev og senk sertifikat (dykking) for å utfør denne jobben, deretter så avhenger det litt på hvor det ryddes. Avfall på kaikanten som følge av næringsvirksomhet er også en gråsone for hva som regnes som «kjent» forurenser. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker år rydde under vann.

Trekning blant ryddelagene
Alle som deltar i strand- og kystryddekampanjen i 2022 og leverer korrekt utfylt skjema innen 15.oktober er med i trekningen av kr 10.000,- gitt av Toyota Nordvik og LAS. For å være kvalifisert til konkurransen så må du ha levert korrekt utfylt skjema, med begge sider utfylt, og ikke med kryss. I tillegg må dere ha levert minimum 20 kg marint avfall til en av våre miljøstasjoner.

Dersom privatpersoner/ firma blir vinnere av premien doneres premien til et lokalt formål av valgfritt ønske av vinneren.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet