11sep2015

Søppelbål

Brenning av avfall på bål kan føre til forurensning og er derfor ulovlig!
Clean Up Lofoten ønsker å ha fokus på kunnskapsdeling, slik at alle forstår hvorfor det ikke er greit å brenne avfall.

291009_bålplass

Bruk «føre-var-prinsippet»

Når søppel brennes med åpen flamme og uten godkjent rensesystemer for røykgassene, vil miljøgifter kunne spres.
Argumenter om at dette har man gjort i alle år, holder ikke lengre mål fordi vi i dag vet bedre. I mange produkter er det tilsatt kjemiske stoffer kan være farlige i seg selv når de frigjøres fra produktet, eller i kominasjon med andre stoffer som det reagerer med for å lage et tredje stoff.

Tungmetaller i flyveaske

Eksempel på hvor man finner tungmetaller er i malt trevirke, hvor bly og kvikksølv kan være brukt. I impregnert trevirke har man tungmetallet kobber. Alle eventuelle tungmetaller som frigjøres finnes igjen i flyveasken, og blir liggende der den detter ned. Og tungmetallene er alle giftige i «riktige» mengder.

Dannelse av dioksiner 

For at dioksiner skal dannes behøves klor (Cl-), men det er klor i det meste – også havsalt (NaCl som heter natriumklorid). Plasttypen PVC (der C’n står for klor) avgir mye dioksiner hvis den brenner. Ved åpen brenning er dannelsen av dioksiner opp til 10.000 ganger høyere en et godkjent forbrenningsanlegg. Enkelte metaller, som eksempelvis kobber  fungerer også som en katalysator for forbrenning av dioksiner.

Hvorfor forbrenningstemperatur er viktig?

Når blandet avfall blir brent ved 850 grader Celsius, er forbrenningen mest optimal i den forstand at det dannes minst dioksiner. Det dannes flest dioksiner ved 325 grader og ved lave temperaturer som er tilfelle ved åpen brenning. I et forbrenningsanlegg er det i tillegg krav til at det må være offentlig godkjent,  med rensing ved elektrofilert og kjemisk (syrevask) og mekanisk rensing (aktivt kull). Dette får man altså ikke til ved åpen ild.

Plastprodukter på bålet er FY!

Plast er bygget opp av hydrokarbonforbindelser dannet ved raffinering av råolje. Plast finnes i mange forskjellige former, som PVC, EPS (isopor), PP, PET og polyester  for å nevne noe. For eksempel kan isopor være laget med hydrofluorkarbon, myk PVC kan være tilsatt ftalater og plast i elektroprodukter  inneholder gjerne bromerte flammehemmere.

Når plastprodukter forbrenner ved lave temperaturer eller med liten tilgang på oksygen kan det lett dannes PAH, sot og karbonmonoksid.

  • Polyuretan, ABS-plast (slagfast polystyren brukes i bildeler, hjelm, støvsuger etc.)kan også avgi blåsyreforbindelser
  • Epoksyplast kan avgi sterkt allergifremkallende og slimhinneirriterende gasser.
  • Bromerte flammehemmere kan danne bromerte dioksiner.
  • PVC avgir bl.a saltsyre (HCl)

Hvordan de ulike miljøgiftene påvirker oss og miljøet.

Kilder:
Rasmus Eisted/EEA,
Levy, Finn & Moen, Bente (2009, 13.feb) Hentet 6. juni 2014 fra https://sml.snl.no/plast
https://www.protan.no/selskapet/globaltansvar/mennesker/Documents/PVC%20og%20brann.pdf

Hvem står ansvarlig?

Den som tenner på selve bålet er den ansvarlige for forsøplingen. I tillegg grunneier som har bålet på sin eiendom.

Er det lov å brenne bål?

Åpen brenning er strengt regulert i Norge, og i forskriftene til hver enkelt kommune finner man hva som er lovlig  og ulovlig å brenne. Det er derfor lurt å sjekke dette før man tenner på et bål!

Ved å regulere åpen brenning kan kommunen bidra til å redusere miljøproblem som også når langt utover de lokale forholdene, for ikke å snakke om de som plages med asma og luftveisproblemer.

Moskenes:
Flakstad: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2007-06-19-1852
Vestvågøy: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2012-06-19-615?q=vestv%C3%A5g%C3%B8y
Vågan

Brannfare!
Når man tenner bål er det viktig at man på ser at ilden ikke kan spre seg i nærheten eller til skog og mark, for ikke å snakke om nedover i bakken der det er torv. I  Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 8-2 om bruk av ild utendørs, reguleres bruken av ild i eller i nærheten av skogmark. Forskriften setter krav om tiltak og melding til brannvesenet ved flatebrenning, brenning av hogstavfall samt gras- og lyngsviing i eller i nærheten av skogmark. Utenom slik brenning gir forskriften forbud mot å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra kommunen i tidsrommet 15. april – 15. september.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet