Norsk Landbruksrådgivning avd. Lofoten

Norsk Landbruksrådgiving Lofoten (NLLofoten) er eid av bøndene i regionen. Primæroppgaven er veiledning innen landbruksproduksjonene og annen virksomhet som drives fra gård.  NLLofoten gjennomfører forsøk i samarbeid med forskningsinstitusjonene i landbruket og deltar i prosjekter der kompetansen innen naturbruk og miljø kan utnyttes.  Nærhet til brukeren og god lokalkunnskap er viktig for å lykkes når man skal gi råd knyttet til bruken av naturressursene.

Det er viktig at matproduksjonen gir minst mulig negativ påvirkning på miljøet. Dette har betydning for næringens omdømme.  Landbruket har lang tradisjon for å ta tak i miljøutfordringene, og bøndene er pålagt å ta særlige hensyn til miljøet i forbindelse med drifta.  NLLofoten er engasjert i arbeidet med vannforskriften i Lofoten. I den forbindelse har man også sett på forurensing i sjøen hvor plast utgjør ett voksende problem.

Fokus på Landbruksplast:
Strandryddingsaksjonene som er gjennomført av LAS de senere år viser at landbruksplast utgjør et problem også på strendene.  Selv om mye rundballeplast leveres til resirkulering utgjør biter av plast ett problem.  Dette kan skyldes at biter av plasten blir liggende igjen når rundballene hentes og at rundballer med plast legges til utefôring.  En del ødelagte rundballer blir også lagt til siden.  Det er viktig at man lager rutiner for å rydde opp i slike ”forekomster”.

Les mer om NLR på hjemmesiden.

 

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet