11sep2015

Dumping av avfall

Før avfallsselskapene kom var det vanlig med mindre villfyllinger eller avfallet ble lagt i fjæra til floa tok det. Dette fungere rimelig greit så lenge avfallet var biologisk nedbrytbart og man hadde både mindre avfall og det var færre folk i Norge. I den senere tid har avfallet endret seg i både mengde og innhold som fordrer miljøsanering og annen håndtering. Praksisen med å kaste avfall på denne måten endret seg derimot ikke like fort. Ennå i dag kan man finne avfall som er dumpet på rasteplasser eller «villfyllinger» og muligens blir noe kastet på havet også, selv om praksisen etter hvert avtar.

Målsetting:

Clean Up Lofoten har som mål å jobbe forebyggende med å informere om at avfallet ikke skal kastes i naturen, eller settes utenfor fulle containere – avfallet må leveres til godkjent mottak fordi det ellers skaper forurensning og forsøpling.

Clean Up Lofoten ønsker å kartlegge villfyllinger i den hensikt å få slutt på praksisen.

Se alle CUL-partnere som støtter arbeidet